Главная страница
Открытки
Форум
Гостевая книга

Птицы Эстонии

Linnud on enamikus päevase eluviisiga ja sellepärast meie saatjad kõikidel maastikkudel ja ka linnatänavatel. Nad rõõmustavad meid ilusa laulu ja sulekuue värvikusega, köidavad meie tähelepanu oma lennu ja askeldustega. Linnuriik on inimest kõikidel aegadel huvitanud ka praktilisest küljest elatusallikana ja kõige laialdasema teadusliku uurimistöö objektina. Lindude elu on ka inimese elu.
Maailmas elab umbes 8600 linnuliiki, neist 315 liiki leiame Eesli lindude nimekirjast. Linnud jaotuvad maastikel elupaikade järgi, mis pakuvad ühele või teisele liigile eluks vajalikke tingimusi. Eestimaa on vaheldusrikas, siin on vähe suuri, ühetaolisi maastikumassiive, selleparast võime kohata kõrvuti mitmete eriilmeliste maastikkude linde. Käesolev valimik koosneb 18 pildist. Neil on enamikus metsade ja põõsastute elanikud, seas ka mõni vee- ja roostikulind. Niisuguse valiku tingis kõigepealt autori pildistamismaneer. Tartu harrastus-fotograaf Aavo Põlenik, ametilt kinomehaanik, on fotoaparaadiga linde varitsenud hea kümmekond aastat. Selle aja jooksul kujuneski välja tema eriline huvi just metsas elutsevate lindude, eriti laululindude vastu.
Lindude pildistamine looduses nõuab aega ja kannatlikkust, aga samas ka nende eluviiside head tundmist. Seda peab arvestama iga loodusepildistaja, et mitte häirida oskamatu käitumisega linde nende pesitsusajal ja mängu- ning puhkepaikades. Mitmete haruldaste lindude pildistamine ja filmimine ilma eriloata on looduskaitse seadusega koguni keelatud.

Птицы ведут, в основном, дневной образ жизни поэтому мы можем наблюдать их как на открытом ландшафте, так и на городских улицах. Они радуют нас красивым пением и красочностью оперения, привлекают внимание своим полетом и возней. Мир птиц во все времена интересовал людей и с практической точки зрения — как один из источников жизни и наиболее обширный объект исследования. Жизнь птиц — это и жизнь людей.
На земном шаре обитает около 8600 видов птиц, из которых 315 есть и в Эстонии. Птицы распространены на ландшафтах по зонам обитания, обеспечивающим необходимые условия для существования того или иного вида. Территория Эстонии разнообразна, здесь мало обширных одинаковых ландшафтов, что позволяет одновременно встретить птиц, обитающих на различных ландшафтах. Настоящая подборка состоит из 16 открыток. На них запечатлены, в основном, обитатели лесов и кустарников, а также некоторые водоплавающие и тростниковые птицы. Такой выбор продиктован, в первую очередь, авторской манерой фотографирования. Тартуский фотограф-любитель Ааво Пыленик, по специальности — киномеханик, не один десяток лет фотографирует птиц. За эти годы у него сформировался особый интерес к птицам, обитающим в лесу, в частности, к певчим птицам.
Фотографирование птиц в природе требует времени и терпения, а также отличного знания их привычек. Это должен иметь в виду каждый фотограф-анималист, чтобы не потревожить птиц неумелым и небрежным поведением в период гнездования и в местах игрищ и отдыха. Фотографирование и съемка некоторых редких птиц без специального разрешения запрещена.

1. Merikotkas. 2. Kõrvukräts. 3. Pasknäär. 4. Punarind. 5. Tuttpütt. 6. Võsaraat. 7. Suitsupääsuke. 8. Kuldnokk. 9. Kanepilind. 10. Karmiinleevike. 11. Kadakatäks. 12. Tiigi-roolind. 13. Vesipapp. 14. Kühmnokk-luik. 15. Jäälind. 16. Rästas-roolind.

Foto ümbrise esiküljel:
Mets-lehelind (Phylloscopus sibilatrix) on peamiselt varjukate kuusesegametsade elanik. Ta siristavat laulu ja nukrakõlalist kutse-häälitsust kuuldub varamaist juulini. Munele hakkab mais-juunis, pesa on pealt kinni ja kuljelennuauguga. Pesakonnas 5—6 poega. Sügisrändele asub augustis.

Foto ümbrise tagaküljel:
Musträstas (turdus merula) kuulub metsade, aedade ja parkide laulikute hulka. Väga meloodilist laulu alustab märtsis, ent laulab veel ka juulis. Pesitseb suve jooksul kaks korda, pesas 4—5 muna. Sagedane talilind aedades, külastab ka lindude toidulaudu.

 

1. Орлан-белохвост. 2. Ушастая сова. 3. Сойка. 4. Зарянка. 5. Чомга. 6. Лесная завирушка. 7. Деревенская ласточка. 8. Скворец. 9. Коноплянка. 10. Чечевица. 11. Луговой чекан. 12. Тростниковая камышевка. 13. Оляпка. 14. Лебедь-шипун. 15. Зимородок. 16. Дроздовидная камышевка.

Фото на передней стороне обложки:
Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) обитатель хвойных и смешанных лесов. Ее чириканье и грустный зов можно услышать с начала мая по июль. Насиживает в мае-июне в закрытом гнезде с боковым входом. В кладке 5—6 яиц. В августе начинает осенний перелет.

Фото на задней стороне обложки:
Черный дрозд (Turdus merula) водится в лесах, садах и парках. Свою мелодичную песню начинает в марте и заканчивает в июле. Птенцов выводит дважды за лето, в кладке 4—5 яиц. Часто зимует в садах, кормится из кормушек.

l

Merikotkas (Haliaeetus albicilla) on Euroopa suurim röövlind, tiibade sirulaiusega kuni 2,5 m. Loodusmälestusmärk. Eestis kümmekond paari, peamiselt Lääne-Eesti, läänesaarte ja Peipsi järve basseini suuremates metsades. Ei pesitse igal aastal, muneb 2 muna, poegi kasvab tavaliselt üles 1. Kogu aasta.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) крупнейшая в Европе хищная птица с размахом крыльев до 2,5 метра. Охраняется как памятник природы. В Эстонии около десяти пар. Распространен в основном в крупных лесах Западной Эстонии, островов и бассейна Чудского озера. Птенцов выводит не каждый год, в кладке 2 яйца, обычно выживает 1 птенец.

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

2

Kõrvukräts (Asio otus) elutseb aastaringselt rabaservadel ja põldudevahelistes metsatukkades ule kogu Eestimaa. Hämariku- ja öölind, kelle põhitoiduks on väikesed narilised. Pesitseb vanades varese ja haraka pesades aprillist juulini. Pesakonnas 4—5 poega.

Ушастая сова (Asio otus) обитает круглый год на всей территории Эстонии по берегам болот и в перелесках. Эта сумеречная, ночная птица кормится преимущественно маленькими грызунами. Выводит птенцов в старых вороньих и сорочьих гнездах с апреля по июнь. В выводке 4—5 птенцов.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

3

Pasknäär (Garrulus glandarius) kuulub metsade väga tavaliste lindude hulka. Suvel elab varjatult, muudel aastaaegadel hulgub ringi, tihti salkadena. Pesa teeb maikuus tihedasse metsa, poegi kuni 7. Pasknääril on röövlinnu kalduvusi, aga sugiseti kannab tammetorusid metsadesse talvetagavara-deks. Väga hea lauljana jäljendab kõikvõimalikke loodushääli.

Сойка (Garrulus glandarius) обычный обитатель лесов. Летом живет оседло, в остальные времена года совершает кочевки, часто стаями. Гнездо вьет в мае в густом лесу, насиживает до 7 птенцов. Сойка имеет привычки хищных птиц, но осенью запасается на зиму желудями. Будучи хорошим певцом, имитирует всевозможные лесные звуки.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

4

Punarind (Erithacus rubecula) elab koikjal Eestis ja igasugustes metsades. Ta vali ja hoogne laul kõlab aprillist juulini. Pesitsema hakkab mais, maapinnale ehitatud pesas leidub siis 6—7 muna. Viimased punarinnad lahkuvad meilt novembrikuus.

Зарянка (Erithacus rubecula) водится в различных лесах на всей территории Эстонии. Ее громкую и бодрую песню можно услышать с апреля по июль. Выводить птенцов начинает в мае, в гнезде, построенном на земле. Вкладке 6—7 яиц. Последние зарянки улетают в ноябре.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

5

Tuttpütt (Podiceps eristatus) on tavaline lind tiheda taimestikuga suurematel veekogudel, merelahtedes ja rannikuil. Ehitab taimevartest ujupesa, muneb juunis 6—7 muna. Hea ujuja ja sukelduja, aga kuival maal taiesti abitu. Harilik haudelind ja läbirändaja. Aprillist novembrini.

Чомга (Podicops eristatus) заселяет берега больших водоемов с густой растительностью, заливов и прибрежную полосу. Строит плавучее гнездо из стеблей растений, в июне откладывает 6—7 яиц. Хорошо плавает и ныряет, зато на суше она совершенно беспомощна. Перелетная птица. У нас живет с апреля до ноября.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

6

Võsaraati (Prunella modularis) kohtame igapäevase linnuna metsades, võsastikes ja võsastunud kalmistuil. Laulab vaikselt, sageli kuuse ladvas, on püsimatu ja kärsitu. Pesitseb maist juulini, kasvatades üles 4—6 poega. Sugisranne algab oktoobris.

Лесная завирушка (Prunella modularis) частый обитатель лесов, зарослей кустарников и заброшенных кладбищ. Эти неугомонные непоседливые птицы поют тихо, обычно на верхушках елей. Насиживает птенцов с мая по июль, выживает 4—6 птенцов. Осенний перелет начинается в октябре.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

7

Suitsupääsuke (Hirundo rustica) valiti eesti rahvuslinnuks. Suitsupääsukest kui inimese kaaslejat tuntakse meil kõikjal, esimeste pääsukeste tulek mai alguspäevadel või hilisaprillis on oodatud sündmus. Pesitsevad juunist augustini, monikord pesapojad veel septemb-riski. Pesitseb hoonetes, sellepärast nimetatakse ka laudapääsukeseks. Rasvatab üles ühekorraga 4—5 poega. Parim lendaja laululindude seas, võib läbida tunniga 120 km.

Деревенская ласточка (Hirundo rustica) считается эстонской национальной птицей. Она известна у нас всюду как спутник человека, и ее прилет в начале мая или в конце апреля всегда является долгожданным событием. Выводит птенцов с июня по август, иногда и в сентябре. Гнездуется в зданиях. Выращивает 4—5 птенцов. Летает лучше всех певчих птиц, пролетает за час 120 километров.

 

 

 

 

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

8

Kuldnokk (Sturnus vulgaris) tuleb meile martsis ja asustab siis peamiselt kultuurmaastikke, pesitseb pesakastides ja puuõõnsustes. 5—6 muna munetakse mai alguspäevadel, mai keskel kooruvad pojad. Juunis hakkavad parvi moodustama, jäädes nonda hulkuma kuni äralennuni septembris-oktoobris.

Скворец (Sturnus vulgaris) прилетает к нам в марте и заселяет в основном культурный ландшафт. Гнезда устраивает в скворечниках и дуплах. В первые дни мая откладывает в гнездо 5—6 яиц, а в середине мая вылупляются птенцы. В июне скворцы образуют стаи и совершают кочевки до начала отлета в сентябре-октябре.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

9

Kanepilindu (Acanthis cannabina) kuuleme harva heas lauluhoos, aga kui, siis juba martsis teeäärsel telefonitraadil või kuusehekis, ja nõnda augustini. Kultuurmaastike lind, kes pesitseb tavaliselt kuuskedel või kuusehekis kaks korda suve jooksul, kasvatades üles ühekorraga 5—6 poega. Sügisränne septembris-oktoobris.

Коноплянка (Acanthis cannabina) редко проявляет свои певческие способности, но все же начинает петь уже в марте, сидя на проводах и живых изгородях. Поет до августа. Коноплянка гнездится на культурных ландшафтах, выкармливает дважды за лето по 5—6 птенцов в гнездах на елях и живых изгородях. Перелеты совершает в сентябре-октябре.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

10

Karmiinleevike (Carpodacus erythrinus) hakkas Eestis laiemalt levima alles mõnekümne aasta eest, nüüdki leidub teda ebaühtlaselt. Põõsastunud niitude lind mai lõpust augustini. Laulmise lõpetab juuli alguses. Pesakonnas on tavaliselt 4—5 poega, emaslinnud ja noored isased varblaspruunid.

Чечевица (Carpodacus erythrinus) стала заселять территорию Эстонии только 10 лет назад и сейчас распространена неравномерно. Водится с конца мая по август в заросших кустарником лугах, поет обычно до начала июля. В выводке 4—5 птенцов. Самки и молодые самцы воробьиного цвета.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

11

Kadakatäks (Saxicola rubetra) pesitseb niitudel, luhtadel, soodes, rabades, kadastikes ja raiesmikel. Saabub aprilli lõpul, pesaehitust alustab mais-juunis, muneb kuni 8 muna. Laul lühike ja kare, kuulda juulini. Lahkub augustis-septembris.

Луговой чекан (Saxicola rubetra) гнездуется на лугах, в поймах на болотах, в зарослях можжевельника, вырубках. Прилетает в конце апреля, а гнездо начинает устраивать в мае-июне, в кладке до 8 яиц. Его отрывистое щебетанье можно услышать до июля. Улетает в августе-сентябре. Часто встречающаяся певчая птица.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

12

Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus) asustab suuremate ja väiksemate veekogude ning merelahtede roostikke. Eestis laiemalt levinud alates 1950-ndatest aastatest. Pesa punub tiigi-roolind rookõrte vahele, mune 4—5, mahedat laulu kuuldub pesa juures veel juuliski. Meil maist augustini. Levimine Eestimaal jätkub.

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) водится в тростниковых зарослях больших и малых водоемов, морских заливов. В Эстонии стала чаще появляться с 1950-х годов. Тростниковая камышевка устроивает гнезда в стеблях тростника, в кладке 4—5 яиц. Ее песню можно услышать около гнезда даже в июле. У нас живет с мая по август, распространение по территории Эстонии продолжается и сейчас.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

13

Vesipapp (Cinclus cinclus) saabub meile Skandinaaviast, Soomest Koolalt ja Karjalast novembris ja jääb allikate ja lahtiste vooluvete äärde. Ujub ja sukeldub hästi, sest hangib toidu veekogude põhjast. Laulab läbi talve, hoogsamalt aga märtsis, lahkub aprilli alguspäevadel, vahel märtsi lõpul.

Оляпка (Cinclus cinclus) прилетает к нам в ноябре из Скандинавии, с Кольского полуострова и из Карелии, поселяется около родников и открытых текучих водоемов. Хорошо плавает и ныряет, так как пищу достает из воды. Поет всю зиму, но интенсивнее с марта. Оляпка улетает в начале апреля, иногда в конце марта.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

14

Kühmnokk-luik (Cygnus olor) levib Eestis pesitsejana alles viimase 30 aasta jooksul. Ta on tavaline nii sisevetel kui rannikuil ja saartel, peamiselt Lääne-Eestis. Märtsist novembrini, moned jäävad lalvituma. Pesa suur rookuhil või adrulasu kuni 7 munaga maikuus. Kühmnokk-luik on peaaegu tumm lind.

Лебедь-шипун (Cygnus olor) стал заселять территорию Эстонии только 30 лет назад. Его можно наблюдать с мая по ноябрь как во внутренних водах, так и на побережье и островах, преимущественно, в Западной Эстонии. Некоторые лебеди остаются зимовать. Гнездо устраивает на большой куче тростника или водорослях. В мае откладывает до 7 яиц. Лебедь-шипун почти немой.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

 

15

Jäälind (Alcedo atthis) elab veekogude ääres, eriti vaikestel selge veega jõgedel, kus pesitseb kalda-järsakusse uuristatud käigus. Pesavooderduseks kalaluud, pesakonnas 5—6 poega. Harvakohalav lind märtsist novembrini ja vahel ka talvel vee ääres puuoksal või kivi peal vaikesi kaiu varitsemas.

Зимородок (Alcedo atthis) поселяется у водоемов, чаще по берегам прозрачных рек. Гнездо устраивает в ходе, прорытом в земляных обрывах по берегам рек и выкладывает его рыбьими костями, в выводке 5—6 птенцов. Это редкая птица, которую у нас можно наблюдать с марта по ноябрь, иногда и зимой, сидящей на ветке или камне у воды и подстерегающей маленьких рыб.

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

16

Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), valju, kareda laulu tõttu ka rooööbik. Roostikes igal pool ule Eestimaa. Pesa teeb juunikuus rookõrte vahele, sinna muneb 4—5 muna. Laulab pesa ligidal, sageli ka öösiti. Meil kuni augustini.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus) называется еще и соловьем-камышевкой из-за своего сильного, грубоватого голоса. Водится в тростниковых зарослях на всей территории Эстонии. В июне устраивает гнезда, откладывает 4—5 яиц. Поет недалеко от гнезда, часто и осенью. У нас живет до августа.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Põlenik
Љ ЋEesti RaamatЛ, 1987. L 1187. 3123221
T. 1547. 50 000. 5 kop.

SAATA AINULT UMBRIKUS

Фото: А. Пыленик
Таллин, изд-во ЋЭэсти рааматЛ

 

Главная страница
Открытки
Форум
Гостевая книга

 

Hosted by uCoz